Dorota Konar - Niezbędne Dokumenty do Wyceny

Potrzebne dokumenty

Wycena nieruchomości gruntowej:

 • Numer księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (lokalizacja nieruchomości)
 • Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)

Wycena nieruchomości zabudowanej:

 • Numer księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (lokalizacja nieruchomości)
 • Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy
 • W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę

Wycena nieruchomości lokalowej:

 • Numer księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (lokalizacja nieruchomości)
 • Rzut lokalu
 • Dane powierzchniowo – kubaturowe (udział w częściach wspólnych budynku)

Wycena nieruchomości komercyjnych:

 • Numer księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
 • Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
 • Rzuty kondygnacji
 • Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
 • Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości